Penerangan esedekah-i

Program ini dikhaskan kepada orang perseorangan dan individu untuk membantu dari segi barangan keperluan harian, barang asas, makanan, minuman dan sebagainya untuk di salurkan kepada rumah anak-anak yatim, sekolah-sekolah tahfiz, rumah orang-orang tua, fakir miskin, asnaf, muallaf, ibu tunggal dan sebagainya yang berdaftar di bawah kelolaan atau kawal selia oleh majlis/pejabat agama islam negeri, pusat zakat negeri dan agensi yang berkaitan untuk di salurkan terus kepada penerima tersebut.