Penerangan ekupon-i

Program ini dikhaskan untuk pusat-pusat zakat negeri yang mengagihkan bantuan zakat seperti barangan keperluan yang menggunakan ‘Coupon/Voucher System’ kepada fakir miskin, ibu tunggal, asnaf & muallaf yang mana nama mereka tersenarai di dalam bantuan pusat zakat negeri. Ini dapat membendung ketirisan dari segi harga barangan tanpa menilai keperluan sebenar penerima tersebut.